HMS

HMS

Arctic Dive Sea Service (ADSS) har som verdigrunnlag å tilstrebe kvalitet i alle ledd av virksomheten, noe vi ønsker å formidle gjennom vårt slogan; «Quality above and below the surface.» I dette ligger det mange momenter vi som helhet må tilfredsstille, men noe av det mest essensielle for å bære vårt slogan med verdighet er vårt fokus på HMS.

Sikkerhetsfokuset i ADSS er viktig på flere plan. Vi er et lite foretak med svært godt arbeidsmiljø der alle trives og bryr seg om hverandre. Sikkerhet er derfor viktig på et personlig plan der de ansattes helse betyr mer enn kroner og øre. Videre anser vi også strukturert arbeid med HMS som økonomisk lønnsomt både for ADSS, og også for våre kunder. Nidkjær jobbing med HMS mener vi sikrer stabilitet, produktivitet og nettopp kvalitet.

Vår filosofi er at vårt HMS arbeid skal være levende og dynamisk. For å oppnå dette forsøker vi å skape nær tilknytning mellom verdier på papiret og adferd i den daglige driften. Nøkkelen opplever vi er involvering av alle ledd og alle ansatte i både utformingen og den kontinuerlige revideringen av alt fra prosedyrer og til oppfølging av avvik. Personlig engasjement skapes gjennom autonomi og funksjonelle prosedyrer, og er et levende verktøy for sikker drift med høy kvalitet.

For å tilfredsstille både lover og forskrifter, men ikke minst også våre egne krav til sikkerhet, har vi prioritert å investere i høyteknologisk utstyr både hva gjelder arbeidsdykking og servicearbeid til sjøs. Blant annet har vi investert i eget trykkammer, og er også med i utprøving og utvikling av nytt verneutstyr med kommunikasjon over flere arbeidsmoment. I tillegg har vi også implementert i vårt SharePoint system HMS og IKT, der alle prosedyrer alltid er lett tilgjengelig og også med gode systemer for revidering. Oppføling av avvik skjer systematisk gjennom samme system med ukentlige gjennomganger og vernerunder. I dette systemet kan vi også gi våre kunder direkte tilgang til daglig og kontinuerlig innsyn i vår drift og dertil rapportering.

kammer

hms1

Hms2

footerlinje1